Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İstanbul Klarnet Derneği (Klarnet Derneği), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Yarışmaya başvurmanız sebebiyle kişisel verileri işlenecek olan siz Aday olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Klarnet Derneği veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden web ortamda

Ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon, e-posta ve başvuru zamanı bilgileriniz elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

KVKK Md. 5/1’de düzenlenen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanıza istinaden, yarışma süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon, e-posta ve başvuru zamanı Kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili
  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Rıhtım Cad. Uzunhafız Sok. 3A Kadıköy / İstanbul adresine yazılı olarak; Veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz. Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.  

İstanbul Klarnet Derneği

Kişisel Verilerin Korunması

“Aday” Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan İstanbul Klarnet Derneği (Klarnet Derneği) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

KVKK Md. 5/1’e istinaden işlenecek kişisel verileriniz ve işlenme amaçları; Yarışma amaçlarının yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon, e-posta ve başvuru zamanı

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.

TURKISH MUSIC CLARINET COMPETITION 2024

Application deadline: April 29, 2024

ISTANBUL CLARINET SOCIETY

Rıhtım Cad. Uzunhafız Sok. 3A

Kadıköy 34716 İstanbul

© 2009-2023 Istanbul Clarinet Society

All Rights Reserved

Site by Cotal Visuals